Sat 20.04.

11:00-13:00

bauhaus_tour
Siedlungsbau hautnah

Sat 15.06.

11:00-13:00

bauhaus_tour
Siedlungsbau hautnah

Sat 24.08.

11:00-13:00

bauhaus_tour
Siedlungsbau hautnah

Sat 12.10.

11:00-13:00

bauhaus_tour
Siedlungsbau hautnah

Sun 15.03.

Sat 28.03.

15:00-17:00

bauhaus_tour
Nationale Baukultur der DDR

Sun 29.03.

Sat 04.04.

11:00-13:00

bauhaus_tour
Entlang der U8

Sat 11.04.

11:00-13:00

bauhaus_tour
East German Architecture

14:00-16:00

bauhaus_tour
International Architecture 1957

Sat 18.04.

15:00-17:00

bauhaus_tour
Nationale Baukultur der DDR

Sat 16.05.

15:00-17:00

bauhaus_tour
Nationale Baukultur der DDR

Sat 23.05.

11:00-13:00

bauhaus_tour
East German Architecture

11:00-13:00

bauhaus_tour
Entlang der U8

14:00-16:00

bauhaus_tour
International Architecture 1957