Sat 24.09.

11:00-12:30

bauhaus_lab
We tattoo a lemon

Sat 01.10.

11:00-12:30

bauhaus_lab
We tattoo a lemon

12:30-14:00

bauhaus_lab
We tattoo a lemon

Sat 08.10.

11:00-14:00

bauhaus_lab
Workshop

Sat 29.10.

11:00-12:30

bauhaus_lab
All Eyes on Me

12:30-14:00

bauhaus_lab
All Eyes on Me

Sat 19.11.

11:00-12:30

bauhaus_lab
Neue Ebenen

12:30-14:00

bauhaus_lab
Neue Ebenen

Sat 10.12.

11:00-12:30

bauhaus_lab
Circle, quarter circle, sqaure

12:30-14:00

bauhaus_lab
Circle, quarter circle, sqaure

Sat 17.12.

11:00-12:30

bauhaus_lab
Pop-Up Party

12:30-14:00

bauhaus_lab
Pop-Up Party

Sat 14.01.

11:00-12:30

bauhaus_lab
Colourful experiments

12:30-14:00

bauhaus_lab
Colourful experiments

Sat 21.01.

11:00-12:30

bauhaus_lab
Colourful sounds, clinking shapes

12:30-14:00

bauhaus_lab
Colourful sounds, clinking shapes

Sat 28.01.

11:00-12:30

bauhaus_lab
Circle, quarter circle, square

12:30-14:00

bauhaus_lab
Circle, quarter circle, square

Sat 04.02.

11:00-12:30

bauhaus_lab
Bauhaus-Tattoo

12:30-14:00

bauhaus_lab
Bauhaus-Tattoo

Sat 11.02.

11:00-12:30

bauhaus_lab
Schmuck aus der Eisenwarenabteilung

12:30-14:00

bauhaus_lab
Schmuck aus der Eisenwarenabteilung

Sat 18.02.

11:00-12:30

bauhaus_lab
Kleider machen Leute

12:30-14:00

bauhaus_lab
Kleider machen Leute

Sat 04.03.

11:00-12:30

bauhaus_lab
Weben im Quadrat

12:30-14:00

bauhaus_lab
Weben im Quadrat