Sat 20.06.

14:00-16:00

bauhaus_tour
Gesellschaftlicher Wandel

15:00-17:00

bauhaus_tour
Nationale Baukultur der DDR

Thu 02.07.

14:00-16:00

bauhaus_tour
Nationale Baukultur der DDR

Sat 04.07.

11:00-13:00

bauhaus_tour
International Architecture 1957

14:00-16:00

bauhaus_tour
Internationale Architektur 1957

Sun 12.07.

11:00-14:00

bauhaus_tour
Auf den Spuren der Bauhäusler in Berlin

Sat 18.07.

14:00-16:00

bauhaus_tour
National Architecture GDR

Sun 19.07.

12:00-13:30

bauhaus_tour
Die Wohnkultur der 20er Jahre

Thu 23.07.

14:00-16:00

bauhaus_tour
Gesellschaftlicher Wandel

Sat 01.08.

15:00-17:00

bauhaus_tour
Designrundgang City West

Thu 06.08.

11:00-13:00

bauhaus_tour
International Architecture 1957

Fri 07.08.

15:00-17:00

bauhaus_tour
Nationale Baukultur der DDR

Sat 15.08.

11:00-13:00

bauhaus_tour
International Architecture 1957

14:00-16:00

bauhaus_tour
Gesellschaftlicher Wandel

Sat 05.09.

11:00-13:00

bauhaus_tour
International Architecture 1957

11:00-13:00

bauhaus_tour
Gesellschaftlicher Wandel