Sat 18.09.

11:00-13:30

bauhaus_tour
Das Hansaviertel 1957

14:00-16:30

bauhaus_tour
Gesellschaftlicher Wandel

Sun 26.09.

11:00-14:00

bauhaus_tour
Auf den Spuren der Bauhäusler in Berlin

Sat 02.10.

10:00-12:30

bauhaus_tour
National Architecture GDR

14:00-16:00

bauhaus_tour
International Architecture 1957

15:00-17:30

bauhaus_tour
Die Karl-Marx-Allee 1949-69

Sat 16.10.

11:00-13:30

bauhaus_tour
Das Hansaviertel 1957

Sun 17.10.

11:00-14:00

bauhaus_tour
Auf den Spuren der Bauhäusler in Berlin

Sat 23.10.

14:00-16:30

bauhaus_tour
DieFriedrichstraße

Sun 24.10.

10:00-13:30

bauhaus_tour
Die Bundesschule Bernau

Sat 20.11.

11:00-12:30

bauhaus_lab
„All Eyes on Me“

12:30-14:00

bauhaus_lab
„All Eyes on Me“

Sun 21.11.

10:00-13:30

bauhaus_tour
Die Bundesschule Bernau

Sun 28.11.

11:00-14:00

bauhaus_tour
Auf den Spuren der Bauhäusler in Berlin

Thu 09.12.

18:00-21:00

bauhaus_lab online
The Bauhaus preliminary course in 180 minutes

Sun 12.12.

10:00-13:30

bauhaus_tour
Die Bundesschule Bernau