Joost Schmidt, Title page of the Bauhaus wallpaper catalogue: ‘the future belongs to bauhaus wallpaper’, 1931 / Bauhaus-Archiv Berlin / © VG Bild-Kunst Bonn

Joost Schmidt, Title page of the Bauhaus wallpaper catalogue: ‘the future belongs to bauhaus wallpaper’, 1931 Bauhaus-Archiv Berlin © VG Bild-Kunst Bonn

Joost Schmidt, Title page of the Bauhaus wallpaper catalogue: ‘the future belongs to bauhaus wallpaper’, 1931