Sun 26.01.

11:00-14:00

workshop
Breatheology Expand

12:00

guided tour
guided tour "original bauhaus"

Sat 01.02.

11:00-14:00

bauhaus_werkstatt
Architektur und Farbe 2

Sat 08.02.

11:00-14:00

bauhaus_werkstatt
Pop-Up! Großstadtkulissen schneiden und kleben

Sat 22.02.

11:00-14:00

bauhaus_werkstatt
Mit Licht malen

Sat 29.02.

Sat 20.06.

14:00-16:00

bauhaus_tour
Gesellschaftlicher Wandel

15:00-17:00

bauhaus_tour
Nationale Baukultur der DDR

Thu 02.07.

14:00-16:00

bauhaus_tour
Nationale Baukultur der DDR

Sat 04.07.

11:00-13:00

bauhaus_tour
Internationale Architektur 1957

14:00-16:00

bauhaus_tour
Internationale Architektur 1957

Sun 12.07.